„სტატუმ“-ის დაწნეხილი პროფილის არმირებული ყრილი

Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face

ტექნოლოგია

ნებისმიერი სიმაღლის საყრდენი კედლების აგების საშუალებას იძლევა

 • ტექნოლოგია დაფუძნებულია გეოსინთეტიკური ლენტის (არმატურის) ყრილის გამკვრივებაზე, რომელიც მოსაპირკეთებელ პანელებთან მიერთებით, ქმნის სივრცით სტრუქტურას;
 • დამცავი კედელი მოიზიდება გზის ან ფერდობის ვაკისზე/საფარზე ფოლადის ან პოლიმერული საწევი ზოლურებით, რომელიც განთავსებულია ნაგებობის მთელ სიმაღლეზე ან სიგრძეზე. საწევი ზოლურები მაგრდება ანკერის წერტილებზე პანელის უკანა მხრიდან;
 • ვერტიკალური ან იარუსისებრი დამცავი კედლის მიღმა არსებული სივრცე ივსება არმირებული გრუნტით.
 • შემავსებლების ნარევი შესაძლოა განსხვავდებოდეს გზის ვაკისის/საფარის სადრენაჟო და გამძლეობის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, მაგრამ მოთხოვნები უკუჩასაყრელი გრუნტის შემადგენლობისა და ხარისხისადმი რჩება ერთნაირი მთლიანი ყრილის მოცულობისადმი;
 • ეს შემაკავებელი ძალის მთლიან ნაგებობაზე გადანაწილებისა და მნიშვნელოვანი დინამიკური და სტატიკური დატვირთვის გაძლების საშუალებას იძლევა;
 • ასაწყობი ბეტონის პანელები ერთდროულად გამოყენება მოპირკეთების, კედლის გამაგრების, გრუნტის მასივის ეროზიის თავიდან ასაცილებლად და უზრუნველყოფს კონსტრუქციის მიმზიდველ, დასრულებულ სახეს.
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face

უპირატესობა

 • უნივერსალური გადაწყვეტილებები საყრდენი კედლების, ყრილების, წყალგამტარი და ნაპირსამაგრი ნაგებობების აგებისას;
 • კონსტრუქციის ეფექტური მუშაობა გაზრდილი ვიბრაციისა და ტემპერატურული დატვირთვის პირობებში.
 • კონსტრუქციის საიმედოობა და უსაფრთხოება რეგულარული სეისმოლოგიური აქტივობისას, პერიოდული დათბობისა და შემოყინვის, აგრეთვე მუდმივი ყინვის პირობებში;
 • ადგილობრივი გრუნტის გამოყენების შესაძლებლობა მათი ხელოვნურად არმირების ხარჯზე.
 • კონსტრუქტივი ითვალისწინებს სადრენაჟო წყლების კედლიდან ეფექტურ გადაყვანას, რაც გამორიცხავს მის დეფორმაციასა და დალექვას;
 • მაღალი შეკეთებისუნარიანობა, დემონტაჟისა და ელემენტების ხელმეორედ გამოყენების    შესაძლებლობა.
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face

გამოყენების სფერო

 • საავტომობილო გზების დაცვა მეწყერული მოვლენებისგან მთიანი რელიეფის პირობებში;
 • რთული მრავალდონიანი საგზაო კვანძების მშენებლობა;
 • ერთ და მრავალიარუსიანი საყრდენი კედლების ამოყვანა;
 • ღვარცოფისა (სელის) და წყალგამტარი მოწყობილობები.
 • ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა
 • მშენებლობის ქვეშ მოედნების, ბაქანების მოწყობა მთიანი რელიეფის პირობებში;
 • საინჟინრო-საკომუნიკაციო გაყვანილობისთვის კორიდორების გაყვანა;
 • წყალსაცავებისა და დამბების მშენებლობაю
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face