„MACRES“-ის და „STATUM“-ის 

დაწნეხილი პროფილის არმირებული ყრილები

Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face

ტექნოლოგია

ნებისმიერი სიმაღლის საყრდენი კედლების აგების საშუალებას იძლევა

 • ტექნოლოგია დაფუძნებულია გეოსინთეტიკური ლენტის (არმატურის) ყრილის გამკვრივებაზე, რომელიც მოსაპირკეთებელ პანელებთან მიერთებით, ქმნის სივრცით სტრუქტურას;
 • დამცავი კედელი მოიზიდება გზის ან ფერდობის ვაკისზე/საფარზე ფოლადის ან პოლიმერული საწევი ზოლურებით, რომელიც განთავსებულია ნაგებობის მთელ სიმაღლეზე ან სიგრძეზე. საწევი ზოლურები მაგრდება ანკერის წერტილებზე პანელის უკანა მხრიდან;
 • ვერტიკალური ან იარუსისებრი დამცავი კედლის მიღმა არსებული სივრცე ივსება არმირებული გრუნტით.
 • შემავსებლების ნარევი შესაძლოა განსხვავდებოდეს გზის ვაკისის/საფარის სადრენაჟო და გამძლეობის მახასიათებლებიდან გამომდინარე, მაგრამ მოთხოვნები უკუჩასაყრელი გრუნტის შემადგენლობისა და ხარისხისადმი რჩება ერთნაირი მთლიანი ყრილის მოცულობისადმი;
 • ეს შემაკავებელი ძალის მთლიან ნაგებობაზე გადანაწილებისა და მნიშვნელოვანი დინამიკური და სტატიკური დატვირთვის გაძლების საშუალებას იძლევა;
 • ასაწყობი ბეტონის პანელები ერთდროულად გამოყენება მოპირკეთების, კედლის გამაგრების, გრუნტის მასივის ეროზიის თავიდან ასაცილებლად და უზრუნველყოფს კონსტრუქციის მიმზიდველ, დასრულებულ სახეს.
macres-1
Армогрунтовые системы
macres-3
macres-4

უპირატესობა

 • უნივერსალური გადაწყვეტილებები საყრდენი კედლების, ყრილების, წყალგამტარი და ნაპირსამაგრი ნაგებობების აგებისას;
 • კონსტრუქციის ეფექტური მუშაობა გაზრდილი ვიბრაციისა და ტემპერატურული დატვირთვის პირობებში.
 • კონსტრუქციის საიმედოობა და უსაფრთხოება რეგულარული სეისმოლოგიური აქტივობისას, პერიოდული დათბობისა და შემოყინვის, აგრეთვე მუდმივი ყინვის პირობებში;
 • ადგილობრივი გრუნტის გამოყენების შესაძლებლობა მათი ხელოვნურად არმირების ხარჯზე.
 • კონსტრუქტივი ითვალისწინებს სადრენაჟო წყლების კედლიდან ეფექტურ გადაყვანას, რაც გამორიცხავს მის დეფორმაციასა და დალექვას;
 • მაღალი შეკეთებისუნარიანობა, დემონტაჟისა და ელემენტების ხელმეორედ გამოყენების    შესაძლებლობა.
macres-5
macres-6
macres-7
macres-8

გამოყენების სფერო

 • საავტომობილო გზების დაცვა მეწყერული მოვლენებისგან მთიანი რელიეფის პირობებში;
 • რთული მრავალდონიანი საგზაო კვანძების მშენებლობა;
 • ერთ და მრავალიარუსიანი საყრდენი კედლების ამოყვანა;
 • ღვარცოფისა (სელის) და წყალგამტარი მოწყობილობები.
 • ხიდებისა და გვირაბების მშენებლობა
 • მშენებლობის ქვეშ მოედნების, ბაქანების მოწყობა მთიანი რელიეფის პირობებში;
 • საინჟინრო-საკომუნიკაციო გაყვანილობისთვის კორიდორების გაყვანა;
 • წყალსაცავებისა და დამბების მშენებლობაю
macres-9
macres-10
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
Армированные насыпи обжатого профиля Geo Face
});